Algemene Voorwaarden

1.Abonnementen / Inschrijven 

1.1 Met het invullen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 1.2 Bij inschrijving van minderjarige deelnemers geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te ondertekenen. 1.3 Het sportabonnement kan op elk gewenst moment worden aangegaan voor een periode van 6 of 12 maanden doorlopend en wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode (het abonnement). Echter, van rechtswege is het mogelijk om na de contract termijn het abonnement maandelijks te beëindigen. 1.4 Bij het aangaan van een sportabonnement wordt éénmalig € 15,00 inschrijfgeld in rekening gebracht. 1.5 Een opzegging dient schriftelijk door middel van het invullen van een opzegformulier bij de balie binnen de sportaccommodatie vóór de 26e dag van de maand ingediend te worden en gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand met een opzegtermijn van één maand. In deze maand is het lid nog abonnementsgeld verschuldigd en kan er tot het einde van deze maand gewoon gesport worden. Iedere andere vorm van opzegging (b.v. via e-mail, messenger, telefonisch) wordt als ongeldig beoordeeld en zal niet worden doorgevoerd/ verwerkt. 1.6 Na een beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd. 1.7 Bij het onderbreken van het abonnement naar aanleiding van blessure, zwangerschap of operatie kunt u een verzoek indienen voor de-activatie van het abonnement. Dit kan voor een periode van drie maanden, tenzij anders overeengekomen. Zonder tegenbericht wordt het abonnement automatisch weer geactiveerd. 1.8 De lesduur voor de groepslessen duren 60 minuten met uitzondering van onze Core Power Lessen: hier wordt gewerkt in blokken van 45 minuten. 1.10 Het lesrooster ligt vast voor de periode van januari tot en met eind december. In de zomermaanden hanteren we een zomerrooster. Total Fitness Center Makoto behoudt zich echter het recht voor het rooster/ lesuren tussentijds te wijzigen. 

2. Openingstijden 

2.1 Total Fitness Center Makoto is van maandag t/m vrijdag geopend van 09:00-22:00 uur, op zaterdag van 09:30-13:30 uur en zondag van 09:00-13:00 uur. De openingstijden kunt u terug vinden op onze website (https://www.makotogym.nl/tijden) en in de SportCom app 2.2 De lestijden zijn terug te vinden op het rooster welke in de sportschool hangt of op onze internetsite. 2.3 Op alle “eerste feestdagen”(1ekerstdag, 1e paasdag enz.) is de sportschool gesloten. Op de 2e feestdagen zijn is de sportschool geopend als een zondag. De lessen welke normaliter op zondag plaatsvinden vervallen echter. 

3. Facturatie en betaling 

3.1 Bij het aangaan van het sportabonnement machtigt u Total Fitness Center Makoto tot doorlopende automatische (SEPA) incasso.3.2 Bij maandbetaling is automatisch incasso verplicht. De abonnementsgelden worden op of omstreeks de 1e week van de maand of de 28e van de maand geïncasseerd van het opgegeven Ibannummer. 3.3 Het lid dient er zorg voor te dragen dat er voldoende saldo beschikbaar is om de abonnementsgelden te kunnen incasseren. Bij het niet kunnen incasseren door Total Fitness Center Makoto na de eerste periode van 30 dagen wordt er € 5,00 extra administratiekosten in rekening gebracht bovenop de abonnementsgelden. Vervolgens zullen er €12,50 aan administratiekosten worden gerekend bij een overschrijding van 14 dagen. 3.4  Total Fitness Center Makoto behoudt zich het recht voor om jaarlijks de abonnementskosten eenzijdig aan te passen volgens wettelijk bepaalde verhogingen en/of indexeringen. 3.5  Total Fitness Center Makoto is bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer toegang tot de sportschool te ontzeggen voor een bepaalde periode. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst. 

4. Overig 

4.1 Iedere contractant dient zich aan huisregels te houden. Makoto Gym behoudt zich het recht, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling. 4.2 Deelnemers zorgen er zelf te allen tijde voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen 4.3 Na een training dient het lid zijn/haar spullen op te ruimen en ook de kleedruimte schoon en netjes achter te laten. Het is niet toegestaan spullen bij Makoto Gym achter te laten. 4.3 Gebruik van de douches in de sportschool is in de abonnementsgelden opgenomen. 4.4 Bij wijzigen van N.A.W. gegevens van het lid of wijzigingen aangaande automatische incasso dient een lid deze wijziging(en) direct dan wel zo spoedig mogelijk door te geven door middel van het invoeren van een mutatieformulier bij de balie van de sportschool.

5. Risico en aansprakelijkheid 

5.1Total Fitness Center Makoto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer(s). 5.2 Het gebruik maken van de groepslessen of een programma bij Total Fitness Center Makoto is geheel voor eigen risico van de deelnemer. 5.3 Total Fitness Center Makoto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. 5.4 De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge van beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer Total Fitness Center Makoto vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. 5.5 Voor zover de deelnemer bekend zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij het sporten. Ook is sporten of bepaalde sportonderdelen niet afgeraden door een (para)-medicus. Voor zover dit wel zo is zal de deelnemer hiervan melding doen bij één van de instructeurs. 5.6 Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens zoals vermeld. 

6. Rechtstoepassing 

6.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Total Fitness Center Makoto, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 6.2 Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Total Fitness Center Makoto te accepteren. 6.3 Door het accepteren van de algemene voorwaarden verklaard de deelnemer kennis te hebben genomen van-  én akkoord te gaan met de in de privacyverklaring opgenomen punten.